จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์

จริยธรรมและความรับผิดชอบ ในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

บัญญัติสิบประการของการใช้คอมพิวเตอร์

1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่น

2. ไม่รบกวนงานคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น

3. ไม่แอบดูแฟ้มข้อมูลของผู้อื่น

4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อลักขโมย

5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นพยานเท็จ

6. ไม่ใช้หรือทำสำเนาซอฟต์แวร์ที่ตนไม่ได้ซื้อสิทธิ์

7. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่มีอำนาจหน้าที่

8. ไม่ฉวยเอาทรัพย์ทางปัญญาของผู้อื่นมาเป็นของตน

9. คิดถึงผลต่อเนื่องทางสังคมของโปรแกรมที่เขียน

10. ใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่แสดงถึงความใคร่ครวญและเคารพ

กฎข้อบังคับทางศีลธรรมทั่วไป

1. ทำประโยชน์ให้สังคมและความผาสุกของมนุษย์

2. ไม่ทำอันตรายแก่ผู้อื่น

3. ซื่อสัตย์และไว้วางใจได้

4. ยุติธรรมและการกระทำการที่ไม่แบ่งแยกกีดกัน

5. ให้เกียรติสิทธิในทรัพย์สิน

6. ให้เกียรติแก่ทรัพย์สินทางปัญญา

7. เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

8. ให้เกียรติในการรักษาความลับ

ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

1. มุ่งมั่นเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด

2. ได้มาและรักษาไว้ซึ่งความเชี่ยวชาญแห่งวิชาชีพ

3. รับรู้และเคารพกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายแห่งรัฐและกฎหมายระหว่างประเทศ

4. ยอมรับและจัดให้มีการสอบทานทางวิชาชีพ

5. ให้ความเห็นประเมินระบบคอมพิวเตอร์และผลกระทบอย่างละเอียดครบถ้วน รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นไปได้

6. ให้เกียรติ รักษาสัญญา ข้อตกลง และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

7. ปรับปรุงความเข้าใจของสาธารณชนต่อคอมพิวเตอร์และผลสืบเนื่อง

8. เข้าถึงทรัพยากรคอมพิวเตอรืและสื่อสารเฉพาะเมื่อได้รับมอบอำนาจตามหน้าที่เท่านั้น ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น ซอฟต์แวร์ แฟ้มช้อมูลใด ๆ โดยไม่ได้ขออนุญาต

จริยธรรมในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

1. ไม่โฆษณาหรือเสนอขายสินค้า

2. รู้ตัวว่ากำลังกล่าวอะไร

3. ถ้าไม่เห็นด้วยกับหลักพื้นฐานของรายชื่อกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก ก็ควรออกจากกลุ่มไม่ควรไม่โต้แย้ง

4. คิดก่อนเขียน

5. อย่าใช้อารมณ์

6. พยายามอ่านคำถามที่ถามบ่อย ก่อนเสมอ

7. ไม่ส่งข่าวสารที่กล่าวร้าย หลอกลวง พยายาบคาย ข่มขู่

8. ไม่ส่งต่อจดหมายลูกโซ่ หรือเมล์ขยะ

9. ถ้าสงสัยไม่ทำดีกว่า

10. รู้ไว้ด้วยว่าสำหรับผู้เขียน คือ บันทึกฉันเพื่อน แต่สำหรับผู้รับ คือ ข้อความที่จารึกไว้บนศิลาจารึก

11. ให้ความระมัดระวังกับคำเสียดสี และอารมณ์ขัน

12. อ่านข้อความในอีเมล์ ให้ละเอียดก่อนส่ง ความประณีตและตัวสะกด การันต์ เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง

13. ดูรายชื่อผู้รับให้ดีว่า เขาคือคนที่เราตั้งใจจะส่งไปถึง

อาจารย์เสาวคนธ์ คงสุข (คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ)

Views: 245

Comment

You need to be a member of KruThalita to add comments!

Join KruThalita

© 2014   Created by thalita.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service